Regulamin

Regulamin Serwisu SpokoBOX.eu – aktualizacja z dnia: 03.01.2022.

 1. Definicje:

Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu SpokoBOX.eu

SpokoBOX Catering dietetyczny – ASC Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-830, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000918675 NIP: 9512525621 REGON 389849449.

 • Użytkownik Serwisu SpokoBOX- to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez SpokoBOX lub kupuje produkty SpokoBOX bądź w Serwisie SpokoBOX.eu oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

Umowa - umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a SpokoBOX, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Usługi SpokoBOX.eu– usługi cateringu lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne potwierdzone drogą elektroniczną w Serwisie SpokoBOX.eu przez SpokoBOX na rzecz Użytkowników;

Produkty SpokoBOX.eu – produkty sprzedawane Użytkownikom poprzez Serwis SpokoBOX.eu przez SpokoBOX, stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej w ofercie wartości kalorycznej lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne.

Serwis SpokoBOX.eu - to strona internetowa umieszczona pod adresem: www.spokobox.eu, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której SpokoBOX świadczy Użytkownikom Usługi SpokoBOX i sprzedaje Produkty marki SpokoBOX, i inne materiały dietetyczne.

Abonament SpokoBOX – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług SpokoBOX lub za zakup Produktów SpokoBOX.eu w wybranym okresie.

 

 1. Postanowienia ogólne:

2.1. Regulamin określa warunki i zasady:

 1. a) korzystania z SpokoBOX.eu świadczonych przez SpokoBOX.eu na rzecz Użytkowników,
 2. b) sprzedaży Użytkownikom Usług SpokoBOX.eu i Produktów SpokoBOX.eu przez SpokoBOX,
 3. c) realizacji płatności za Usługi SpokoBOX.eu i Produkty SpokoBOX.eu,
 4. d) Właścicielem i administratorem Serwisu SpokoBOX.eu jest ASC Catering Sp. z o.o.
 5. e) Regulamin, występujący jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 6. f) Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług SpokoBOX.eu oraz wygląd i treść Serwisu SpokoBOX.eu stanowią ASC Catering Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi jednocześnie zawarcia ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez SpokoBOX na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. SpokoBOX nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu SpokoBOX.eu za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których takie prawa równocześnie przysługują SpokoBOX.
 7. g) SpokoBOX informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci „Internet”, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi SpokoBOX.eu, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy SpokoBOX a Użytkownikiem. SpokoBOX zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika SpokoBOX w Serwisie SpokoBOX.eu przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu do konta lub udostępni te informacje osobom trzecim. Dotyczy to również sytuacji, gdy Użytkownik będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie SpokoBOX.eu mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 8. h) SpokoBOX zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu SpokoBOX.eu może być utrudniony lub niemożliwy, w okresie trwania wyżej wymienionych prac. SpokoBOX zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej. W danej sytuacji Klient może skorzystać z zamówienia usługi SpokoBOX drogą kontaktu telefonicznego bądź mailowego dla wybranego miasta.
 9. i) Publikowane przez Użytkowników w Serwisie SpokoBOX.eu informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. SpokoBOX nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za treści naruszające takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich niezwłocznego usuwania.

 

 1. Warunki korzystania z Serwisu SpokoBOX.eu

3.1. Warunki techniczne:

3.1.1. Dla korzystania z Serwisu SpokoBOX.eu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 1. a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych (www),
 3. c) aktywne połączenie urządzenia, z siecią Internet;
 4. d) prawidłowo zainstalowany, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
 5. e) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej bądź Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przeglądarka Firefox w wersji 20 lub nowszej, bądź przeglądarka Safari w wersji 5.1 lub nowszej;
 6. f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacja plików Cookie;
 7. g) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, obsługa skryptów Java Script;
 8. h) włączona obsługa okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows);
 9. i) dodanie prawidłowych adresów e-mail: spokobox@spokobox.eu jako nadawców wiadomości w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji SpokoBOX

3.2 Warunki formalne:

3.2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3.2.2. Zakup Produktów SpokoBOX.eu oraz niektóre z Usług SpokoBOX.eu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 1. a) posiadają konto w Serwisie SpokoBOX.eu
 2. b) zalogowali się do swojego konta w Serwisie SpokoBOX.eu
 3. c) opłacili zakup Produktów SpokoBOX.eu lub poszczególnych usług SpokoBOX.eu, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.

3.2.3. Konto w Serwisie SpokoBOX.eu może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował indywidualną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu do konta oraz wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), którego używa. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

3.3 Warunki ogólne

3.3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać SpokoBOX wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby oraz adresu dostawy, na podstawie których SpokoBOX ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług SpokoBOX.eu oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z Produktów SpokoBOX z lekarzem i poinformować o tym SpokoBOX.

3.3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie SpokoBOX.eu, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie SpokoBOX.eu nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie SpokoBOX.eu do używania osobom trzecim.

3.3.4. Usługi SpokoBOX.eu świadczone przez SpokoBOX przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych, poglądowych, bądź czynów prowadzących do nieuczciwej konkurencji.

3.3.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu SpokoBOX.eu i z Usług SpokoBOX oraz do zakupu Produktów SpokoBOX wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

3.3.6. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu SpokoBOX.eu nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa SpokoBOX lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

3.3.7. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, niezgodne z prawem lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi.

3.3.8. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich też materiałów,

3.3.9. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

3.3.10. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

3.3.11. publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,

3.3.12. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,

3.3.13. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług SpokoBOX.eu

3.3.14. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług SpokoBOX.eu w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu SpokoBOX.eu, upubliczniać materiałów lub informacji, do których SpokoBOX przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług SpokoBOX.eu i Produktów SpokoBOX.eu prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług SpokoBOX.eu i zakupem Produktów SpokoBOX.eu

3.3.15. SpokoBOX zastrzega sobie prawo do:

 1. a) czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług SpokoBOX, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 2. b) blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie SpokoBOX.eu przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

 

 1. 4. Usługi i produkty SpokoBOX w Serwisie SpokoBOX.eu

4.1. Zakres usług i produktów

4.1.1. Usługami SpokoBOX świadczonymi Użytkownikowi przez SpokoBOX są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika;

4.1.2. Produkty SpokoBOX.eu są sprzedawane w postaci zestawów, które mogą obejmować 4 5 lub 6 gotowych posiłków o wartości kalorycznej: 1200, 1500,1800, 2000, 2500, 3000 kcal oferowanych na dowolną ilość dni z uwzględnieniem przedziału cen według cennika. Użytkownik korzystający z oferty 4 posiłków zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia brakującego posiłku (kolacji lub śniadania).  W przypadku wyboru 3 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), Użytkownik może zamówić zestawy o wartościach kalorycznych: 900 kcal, 1350 kcal, 1800 kcal.

4..14. Zamówienia książek, konsultacji dietetycznych.

4.1.5. Możliwe jest korzystanie z Cateringu po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym nadzorem przez Klientów:

 1. a) chorujących na cukrzycę i niestosujących insulinoterapii,
 2. b) z nietolerancją glutenu,
 3. c) karmiących piersią – poczynając od 6 tygodnia po urodzeniu dziecka, przy dobrym stanie zdrowia,
 4. d) cierpiących na alergie pokarmowe,
 5. e) cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek,
 6. f) będących pod stałą opieką lekarską z innych przyczyn.

4.1.6. Z Cateringu nie mogą korzystać osoby:

 1. a) chorujące na nowotwór złośliwy (raka),
 2. b) chorujące na cukrzycę i jednocześnie stosujące insulinoterapię,
 3. c) przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja,
 4. d) będące w ciąży,
 5. e) osoby poniżej 15 roku życia.

4.2. Warunki składania zamówień:

4.2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie SpokoBOX.eu jest:

 1. a) posiadanie aktywnego konta w Serwisie SpokoBOX.eu:

4.2.2. W celu skorzystania z Usług SpokoBOX.eu lub dokonania zakupu Produktów SpokoBOX.eu Użytkownik winien:

 1. a) wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
 2. b) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go.
 3. c) wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.

4.2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. SpokoBOX zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.

4.2.4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

4.2.5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT. Biuro Obsługi Klienta może odmówić wystawienia korekty danych firmowych, jeżeli Użytkownik nie wyraził chęci otrzymania faktury VAT podczas składania zamówienia i/lub nie podał niezbędnych do tego danych.

4.2.6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.

4.2.7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody SpokoBOX jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez ASC Catering Sp. z o.o. w Serwisie SpokoBOX.eu

4.2.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4.2.8.1 Użytkownik składający zamówienie poprzez kontakt telefoniczny, zobowiązany jest do potwierdzenia szczegółów zamówienia otrzymanego drogą mailową, w szczególności wskazanych dni dostaw poprzez odpowiedź zwrotną do Biura Obsługi Klienta. BOK nie bierze odpowiedzialności za dane, które nie zostały potwierdzone przez Użytkownika.

4.2.9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług SpokoBOX lub Umowy sprzedaży Produktów SpokoBOX.eu dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.

4.2.10. SpokoBOX zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4.2.11. SpokoBOX zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy adres dostawy znajduje się poza określoną strefą dostaw wskazaną na stronie internetowej: www.spokobox.eu,

4.2.12. SpokoBOX zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany godzin dostaw zamówienia w przypadku, gdy wskazana przez Użytkownika godzina jest znacząco inna niż wskazany na stronie internetowej zakres godzin dostaw dla konkretnych lokalizacji.

4.2.13. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4.3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez SpokoBOX

4.3.1. Zamówienia na Usługi SpokoBOX.eu i zakup Produktów SpokoBOX.eu są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie www.spokobox.eu Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, miejscowościach i dzielnicach których aktualna lista jest dostępna na stronie www.spokobox.eu

4.3.2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. SpokoBOX zastrzega, że w okresach świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym SpokoBOX wcześniej poinformuje Użytkowników. SpokoBOX zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia, przypadający na koniec zakupionego abonamentu.

4.3.3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z SpokoBOX jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres spokobox@spokobox.eu lub telefonicznie pod numer wskazany w Serwisie SpokoBOX dla wybranego miasta.

4.3.4. SpokoBOX zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu SpokoBOX.eu do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów SpokoBOX.eu wybranych w procesie Zamówienia.

4.3.5. SpokoBOX dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wystawionej na podane w zamówieniu dane.

4.3.6. SpokoBOX zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:

4.3.7. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

4.3.8. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów SpokoBOX.eu

4.3.9. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Produkty SpokoBOX.eu,

4.3.10.wskazane miejsce pozostawienia zamówienie stwarza zagrożenie dla kuriera dostarczającego zamówienie,

4.3.11. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3.12. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie SpokoBOX.eu, dla wybranego Produktu SpokoBOX.eu, oraz do odbioru zamówionego Produktu SpokoBOX.eu

4.3.13. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty SpokoBOX poprzez dokonanie:

 • a) przelewu bankowego na rachunek ASC Catering Sp. z o.o. 97 9288 0001 5599 8873 2000 0010 w którego tytule należy wpisać numer otrzymanej faktury za zamówienie.
 • b) przelewu online drogą elektroniczną na rzecz SpokoBOX w systemie Przelewy 24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA ul. Kanclerska 15 60 – 327 Poznań, NIP: 7792369887.
 • c) płatności kartą kredytową, których operatorem jest: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.3.14. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty bądź przesłania potwierdzenia płatności do godziny 10:00 na 1 dzień przed rozpoczęciem abonamentu, rozpoczęcie dostaw abonamentu zostaje przesunięte na kolejny dzień zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw.

4.3.15. SpokoBOX przysługuję prawo windykacji kwoty pełnej wartości zamówienia niezależnie od zawieszenia abonamentu.

4.4. Abonament SpokoBOX:

4.4.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Usług SpokoBOX.eu lub zakupu Produktów SpokoBOX.eu jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę SpokoBOX.eu lub Produkt SpokoBOX.eu

4.4.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi SpokoBOX.eu lub w którym nastąpiło dostarczenie pierwszego Produktu SpokoBOX.eu w ramach zamówienia objętego Umową.

4.4.3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego rozpoczęcia do ostatniego dnia okresu danego Abonamentu włącznie.

4.4.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty SpokoBOX.eu i Usługi SpokoBOX.eu są podane w zakładce Cennik w Serwisie SpokoBOX.eu

4.4.5. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.6. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę:

 1. a) przelewem bankowym
 2. b) przelewem online drogą elektroniczną.
 3. c) nie ma możliwości płatności gotówką.

4.4.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu SpokoBOX.eu lub Usługi SpokoBOX.eu, jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.

4.4.8. SpokoBOX informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie SpokoBOX.eu, w ramach którego został uregulowany i nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

4.4.9. SpokoBOX informuje, że promocje udostępniane na stronie internetowej nie łączą się.

 1. Polityka prywatności SpokoBOX

5.1. SpokoBOX.eu zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do SpokoBOX.eu pytań związanych z usługami i produktami SpokoBOX.eu oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

5.2. ASC Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-830 Warszawa, ul. Rumby 9 jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. SpokoBOX może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb SpokoBOX, wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust.4 pkt,1 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing dotyczący własnych usług i produktów SpokoBOX.

5.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od SpokoBOX.eu informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z SpokoBOX. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

5.5. W Serwisie SpokoBOX.eu stosowane są pliki "cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług SpokoBOX.eu i sprzedaż produktów SpokoBOX.eu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług SpokoBOX.eu

5.6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług SpokoBOX.eu niezbędne jest każdorazowo wskazanie SpokoBOX adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami SpokoBOX.eu.

 

 1. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie SpokoBOX.eu

6.1. Zablokowanie usług w Serwisie SpokoBOX.eu

6.1.1. SpokoBOX może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług SpokoBOX.eu, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

6.1.2. Zablokowanie przez SpokoBOX możliwości korzystania z danej Usługi SpokoBOX.eu, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.2. Zablokowanie konta w Serwisie SpokoBOX.eu

6.2.1. SpokoBOX może zablokować konto Użytkownika w Serwisie SpokoBOX.eu, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

6.2.2. Zablokowanie przez SpokoBOX konta Użytkownika w Serwisie SpokoBOX.eu, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich dostępnych usług.

6.2.3. Zablokowanie przez SpokoBOX konta Użytkownika w Serwisie SpokoBOX.eu zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.3. Usunięcie konta w Serwisie SpokoBOX.eu

6.3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres spokobox@spokobox.eu z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie SpokoBOX.eu. SpokoBOX zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.

6.3.2. SpokoBOX może usunąć konto Użytkownika w Serwisie SpokoBOX.eu w przypadku, gdy Użytkownik:

 1. a) pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,
 2. b) narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie SpokoBOX.eu
 3. c) Użytkownik nie korzystał z Serwisu SpokoBOX.eu w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.

6.3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie SpokoBOX.eu powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

 

 1. Reklamacje, przesunięcia dostaw oraz zmiana adresów dostaw.

7.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług SpokoBOX lub zakupem Produktów SpokoBOX.eu, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane:

 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: spokobox@spokobox.eu
  b) telefonicznie 601551 550 w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta,
 2. c) BOK może odmówić przyjęcia reklamacji złożonej w inny sposób niż zamieszczone w punkcie a i b.

7.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem, datę, godzinę oraz ewentualnie zdjęcia poglądowe.

7.3. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości diety czy błędów produkcyjnych przyjmowane są do 48 godzin od ich dostarczenia do Użytkownika.

7.4. Zgłoszenia dotyczące braku dostaw przyjmowane są do 48 godzin od planowanej daty dostawy.

7.5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez SpokoBOX stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami SpokoBOX.

7.6. Przesunięcia dni dostaw w abonamencie na następny dzień możliwe są do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym dostawę, są przyjmowane w godzinach pracy biura (pn-pt: 08:30-17:00) za pośrednictwem: 

 1. a) wiadomości e-mail na spokobox@spokobox.eu
 2. b) kontaktu telefonicznego

Zgłoszenia przesyłane drogą SMS-ową, MMS-ową, za pośrednictwem Messengera, Facebooka lub w inny sposób niż podane powyżej nie są akceptowane, mogą zostać nierozpatrzone,

Zgłoszenia dot. przesunięcia dostaw wysłane po godzinach pracy biura bądź w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są zazwyczaj w najbliższym dniu roboczym i uwzględniają 2 dniowy okres wyprzedzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia przez biuro.  

W przypadku, gdy zgłoszenie przesunięcia dostawy, zgłoszone są poza wyznaczonymi warunkami - biuro może odmówić przyjęcia przesunięcia. 

7.7. Zmianę adresu dostawy należy zgłaszać drogą e-mail bądź telefonicznie maksymalnie do godziny 13:00 dnia roboczego, poprzedzającego dostawę.

7.8. Zmiany adresów, terminów dostaw w soboty przyjmowane są do godziny: 12:00,

7.8.1. Wszelkie informacje dotyczące sposobu dostawy (np. przekazanie kodu do budynku) należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta SpokoBOX poprzez: dodanie informacji w polu uwag, podczas składania zamówienia w sklepie online, przesyłając informację w wiadomości e-mail na adres: spkobox@spokobox.eu, lub poprzez kontakt telefoniczny: 601 551 550.  Informacje przekazane w inny sposób mogą nie zostać uznane.

7.9. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik ma obowiązek przesłać potwierdzenie przelewu na adres: spokobox@spokobox.eu do godziny 10:00 (pn-pt), oraz do godziny 12:00 (sb). Potwierdzenia przesłane w sobotę po godzinie 12:00 lub w niedzielę nie będą rozpatrywane.

7.9.1. Potwierdzenia płatności przesłanie drogą SMS-ową nie będą akceptowalne.

7.9.2. Zwroty środków za anulowane zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych na wskazany numer konta.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. SpokoBOX zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

 1. a) warunków świadczenia Usług SpokoBOX i sprzedaży produktów SpokoBOX.eu
 2. b) warunków korzystania z Usług SpokoBOX.eu i zakupu produktów SpokoBOX.eu
 3. c) funkcjonalności Serwisu SpokoBOX.eu
 4. d) obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie

8.3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia

8.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.